Zawiadomienie

 

Zarząd Stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Sportowy „Stal Gorzów” zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2015r. o godzinie 18.00 w Restauracji „Symfonia” ul. Marcinkowskiego 90A w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Stal Gorzów”.

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.

 

PORZĄDEK

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL GORZÓW” W DNIU 29 CZERWCA 2015 R. 

1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania. 
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum. 
4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania. 
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej. 
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS „Stal Gorzów” za rok 2014. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu KS „Stal Gorzów”. 
13. Wybory do organów Klubu. 
14. Dyskusja. 
15. Zakończenie Zebrania.

Udostępnij