Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Sportowy „Stal Gorzów” zawiadamia, że w dniu 17 listopada 2016r. o godzinie 18.00 w Hotelu Qubus odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu Sportowego „Stal Gorzów”. Zebranie zwoływane jest na wniosek Zarządu Klubu.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.

PORZĄDEK NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA KLUBU SPORTOWEGO „STAL GORZÓW” W DNIU 17 LISTOPADA 2016 R.

1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania godności członka honorowego.
8. Zakończenie Zebrania.

Udostępnij