Zawiadomienie

 

Zarząd Stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Sportowy „Stal Gorzów” zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2017r. o godzinie 18.00 w Hotelu Mieszko odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Stal Gorzów”.

 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.

 

PORZĄDEK

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL GORZÓW” W DNIU 29 CZERWCA 2017 R.

1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS „Stal Gorzów” za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
12. Wybory do organów Klubu.
13. Dyskusja.
14. Zakończenie Zebrania.

Udostępnij