Do miasta położonego nad Wartą przyjedą kibice z całego świata, w związku z tym przygotowaliśmy dla nich specjalny Informator.

  

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND

INFORMATOR KIBICA

 

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND to wydarzenie na światowym poziomie, które przyciąga na stadion im. Edwarda Jancarza tysiące kibiców głodnych sportowych wrażeń. W dniach 25.08 –26.08 do Gorzowa przybędą zawodnicy z całego świata, by walczyć o tytuł Indywidualnego Mistrza. Szereg imprez towarzyszących umili pobyt w mieście, w którym stanął pierwszy pomnik upamiętniający postać jednego z najlepszych polskich żużlowców. Specjalnie dla wszystkich kibiców, którzy przybędą do Gorzowa, przygotowaliśmy Informator Kibica, przybliżający wszystkie najważniejsze informacje dotyczące MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND.

 

1. MAPA STADIONU

 

 

2. WYMIANA ZAPROSZEŃ

Wszyscy zaproszeni Goście mogą wymieniać Zaproszenia na bilety w specjalnie oznakowanym namiocie BSC/VIP , który znajdować się będzie na parkingu VIP/BSC (zobacz mapę stadionu powyżej). Wszystkie osoby posiadające bilet VIP proszone są o odbiór opasek również w wyżej wymienionym namiocie.

UWAGA: Na trzy godziny przed zawodami zamykany jest ruch kołowy na Zawarciu.

Zaproszenie, których wymiana następuje w namiocie BSC/ VIP umożliwia swobodny dojazd przez blokady oraz zajęcie miejsca na Parkingu VIP/ BSC (od godziny 10). Wszystkie karty parkingowe na parkingi P1, P2 i P3, które nabyć można w Galerii Nova Park. W/w parkingi będą czynne od godz. 17.

 

3. PROGRAM ZAWODÓW

Program Zawodów w cenie 15 zł.

 

 

4. DOJAZD NA STADION

 

S – stadion / stadium;

Parking VIP/BSC – parking wspólny BSC i VIP/ BSC and VIP parking;

P3 – parking dla kibiców/ supporters parking

P2 – parking dla kibiców / supporters parking

P1 –parking dla kibiców / supporters parking

P4 – parking dla media i technicznych

 

 

Z dworca PKP i Dworca PKS wygląda on tak samo, gdyż oba dworce mieszczą się tuż obok siebie:

 

 1. Kieruj się Dworcową na północ w stronę Generała Władysława Sikorskiego (76m)

 2. Skręć w 1 w prawo w kierunku Generała Władysława Sikorskiego (650m)

 3. Skręć w prawoBolesława Chrobrego (350m)

 4. Na rondo świętego Jerzego zjazd nr 1Fabryczną (600m)

 5. Skręć w lewo w kierunku Towarowej (27m)

 6. Skręć w prawoTowarową (260m)

 7. Skręć w 2 w prawo w kierunku Śląskiej (270m)

 8. Skręć w 1 w lewo w kierunku Kwiatowej (350m)

 

5. WEJŚCIE NA TRENING

Oficjalny trening przed MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND odbędzie się w piątek 25 sierpnia o godz. 17.00. Wejście na trening tylko za okazaniem programu zawodów. Wejście na stadion odbywać się będzie tylko od ul. Jasnej bramą rr 12 w sektory 24,25,26.

6. AUTOGRAPH SESSION I IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Organizatorzy w sobotę 26 sierpnia zapraszają na autograf session, która odbędzie się na koronie stadionu przy bramie do wejścia do budynku klubowego. Start o godzinie 17:10.

Już od godziny 17 (z momentem otwarcia bram stadionu) rozebrzmieje głośna muzyka wypływająca ze sceny Monstera, która umiejscowiona będzie tuż za kołowrotkami od ul. Śląskiej. Organizatorzy zapraszają do udziału w imprezie podczas której będzie można wygrać niesamowite gadżety w różnych konkursach!

 

7. WEJŚCIE NA ZAWODY

 

W sobotę 26 sierpnia stadion dla kibiców zostanie otwarty o godz. 17.00.

 

UWAGA:

Organizatorzy apelują do wszystkich kibiców, aby nie czekali z wejściem na stadion do ostatniej chwili. Kołowrotki, przez które każdy z kibiców musi przejść mają odpowiednią przepustowość i nie są w stanie przyjąć ponad 16 tysięcy kibiców w kilkanaście minut. Organizatorzy jednocześnie przypominają, że Grand Prix Polski musi rozpocząć się o godzinie 19.00 i nie jest możliwe ich opóźnienie.

 

Organizatorzy przypominają i ostrzegają przed zakupem biletów z rynku wtórnego – od sprzedawców ulicznych (tzw. „koników”). Aby wejść na stadion należy przyłożyć bilet kodem kreskowym do skanera, który otwiera kołowrót. Jest wielce prawdopodobne, że kod kreskowy na zakupionym bilecie od „konika”, został już wcześniej przez niego (lub innego nabywcę tego biletu) wykorzystany. W związku z tym Twój kreskowy może nie otworzyć Ci kołowrotu. W takim wypadku należy podejść do kasy „INFORMACJA” i sprawdzić status biletu. Wszystkie wejścia na stadion są monitorowane.

Po wejściu na stadion obowiązuje kategoryczny zakaz wchodzenia na pas bezpieczeństwa oraz do parku maszyn. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie www.sgp.stalgorzow.pl .

 

 

  8. PARKINGI  

  

Organizatorzy Grand Prix Polski przygotowali następujące miejsca parkingowe:

Wszystkie parkingi znajdujące się w najbliższej okolicy stadionu oznaczone są na mapie.

Uwaga! Jedynie karty parkingowe na parking VIP/BSC obowiązują podczas GP! Karty parkingowe dostępne są w sklepie klubowym w Galerii Nowa Park, w dniu treningu i zawodów również w kasach klubowych.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————-

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND

FANS DIRECTORY

MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND is the event on a world level which attracts on the Edward Jancarz’s Stadium thousands fans which are hungry of sporty sensations. In days 25.08 –26.08 to Gorzów are coming riders from around the world to fight for the Individual World Champion title. Many of accompanying attractions make the stay more pleasant in the city wherein was stood a first monument which commemorate one of the best polish speedway riders. Specially for all fans who are visiting Gorzów, we prepared Fans Directory which approximates all of the most important information on MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND.

1. MAP OF THE STADIUM

 

2. EXCHANGE OF INVITATIONS

All of invited Guests may exchange invitations for tickets in a special marked tent BSC/VIP. The tent will be placed on the BSC/VIP parking (look above the map of the stadium). All of fans who have a VIP ticket are invited to reception of wristlets in this tent, too.

ATTENTION: 3 hours before the competition circular motion on Zawarcie is closed.

Invitations, which the exchange is followed by the BSC/VIP tent, allow an easy access through the locks and seize the place on VIP/BSC parking (from 10 o’clock). All of parking cards on parking’s P1, P2, P3 can be purchased in the shopping center Nova Park. Parking’s P1, P2, P3 will be open from 17 o’clock.

 

3. Program of the competition

Program of the competition costs 15 zł.

4. Access on the stadion

 

 

S – stadion / stadium;

Parking VIP/BSC – parking wspólny BSC i VIP/ BSC and VIP parking;

P3 – parking dla kibiców/ supporters parking

P2 – parking dla kibiców / supporters parking

P1 –parking dla kibiców / supporters parking

P4 – parking for media and technical staff

 

The access from PKP station and PKS station looks the same because both stations are located next to each other:

 

 1. Follow up the street Dworcowa on the north in the direction Generał Władysław Sikorskiego Street(76m)

 2. Turn in 1 to the right in the direction Generał Władysław Sikorski Street(650m)

 3. Turn in the w right into  Bolesław Chrobry Street(350m)

 4. On Święty Jerzy’s roundabout, downhill ride nr 1 in the direction Fabryczna Street (600m)

 5. Turn on the left in the direction Towarowa Street (27m)

 6. Turn on the right into Towarowa Street(260m)

 7. Turn in 2 on the right in the direction Śląska Street (270m)

 8. Turn in  1 on the left in the direction Kwiatowa Street (350m)

5. ENTRANCE ON THE TRAINING

An official training before MIB NORDIC FIM GORZOW SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND will be held on Friday at 17:00. Entrance to the training only after showing the program, only using gate number 12 near Jasna Street into the 24,25,26 sector.

6. AUTOGHRAPH SESSION AND OTHER ATRACTIONS

On Saturday organizers invite you to autograph session that will be on stadium near the entrance to the club’s building. It all starts at 17:10.

From the beginning (17:00) after the moment when the gates will be open for fans, there will be amazing music played from Monster scene, that will be standing near the entrance near Sląska Street. Organizers wishes you luck during the contests where you can win many fabulous gadgets.

7. ENTRANCE INTO STADIUM

On Saturday stadium will be open at 17:00.

 1. Those who have ticket on Main Tribune can enter the stadium only using gate 34 that is near the VIP/BSC parking.

 2. Those who have ticket on high tribune and low tribune can enter the stadium using gates 1 and 18,

 3. For handicap and pregnant women the gate number 15

 4. Those who bought ticket via website have to print them and take them with you.

Warning!

Please be aware that the spinning wheels have limited capacity, there is no possibility that almost 17 thousands of fans will enter the stadium in 5 minutes. Grand Prix has to start at 19:00 and any delay is impossible.

Organizers also warn from buying tickets from the aftermarker (touts). To enter the stadium you should put the barcode to scanner. There is a high risk that the code had been already used, so that if you buy a ticket from touts it could not open the gate. In case this fact appears, you should go to the ticket office called “Information” and check the ticket status. All stadium entrances are monitored.

After getting into stadium the entrance into the safety zone and to pits is strictly forbidden. All information are available on www.stalgorzow.pl website.

 

PARKINGS

 

 

S – stadium;

P1, P2, P3 – supporters parking

P4 – supporters/ media parking

VIP & BSC members

Parking GRH – supporters parking

 Organizers prepared these parking for the fans:

All parkings are presented on the maps above.

Warning! Only VIP/BSC parking cards are still valid on Grand Prix round!

 

Udostępnij