Regulamin Konkursu

Konkurs „Kto pierwszym rywalem na Jancarzu w sezonie 2024”

Organizatorem konkursu jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

§1. Postanowienia ogólne
a) Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
b) Konkurs trwa od momentu umieszczenia postu z konkursem do dnia 30 października do godz. 23:59.
c) Wyniki Konkursu zostaną przekazane zwycięzcom w wiadomości prywatnej.
d) Konkurs odbywa się za pośrednictwem oficjalnego konta Stali Gorzów na portalu Facebook.
e) Uczestnicy konkursu mają za zadanie pod postem „Kto pierwszym rywalem na Jancarzu w sezonie 2024” wskazać rywala Stali Gorzów w PGE Ekstralidze w sezonie 2024 i uzasadnić dlaczego akurat ten zespół.

§2. Przebieg konkursu:
a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa klubu Stal Gorzów
b) Decyzje komisji są ostateczne
3. Nagrody
a) Organizator przyzna gadżety 3 uczestnikom konkursu wybranym przez komisję konkursową.

§3. Pozostałe ustalenia
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.stalgorzow.pl
b) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
c) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
d) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail:sekretariat@stalgorzow.pl

Udostępnij