Zarząd Stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Sportowy „Stal Gorzów” zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 18.00 w Hotelu Mieszko odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze Klubu Sportowego „Stal Gorzów”. 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL GORZÓW” W DNIU 25 KWIETNIA 2019 R. 

1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS „Stal Gorzów” za rok 2018.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Klubu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie KS „Stal Gorzów”.
14. Dyskusja.
15. Zakończenie Zebrania.

Udostępnij