REGULAMIN KONKURSU „Szalikowe zdjęcie z meczu”

(dalej zwany „Regulaminem”)

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Zdjęcie z meczu” zwanego dalej „konkursem” jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 55. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od dnia 6.10.2019 r. do 7.10.2019 r. Zgłoszenie udziału jednoznaczne jest ze zgodą na publikowanie przesłanego zdjęcia oraz imienia i nazwiska uczestnika na kanałach społecznościowych Organizatora. Dane te będą wykorzystane jedynie na cele konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi na profilu Organizatora na portalu Facebook. Udział w konkursie zgłoszony po terminie wskazanym w regulaminie nie upoważnia do wzięcia udziału w konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Informacja o konkursie będzie dostępna na stronie FanPage Stal Gorzów na portalu społecznościowym Facebook, https://www.facebook.com/StalGorzow1947/

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dodanie w komentarzu pod zdjęciem konkursowym, które zamieszczone zostanie w dniu meczu na profilu Organizatora portalu Facebook zdjęcia wykonanego podczas meczu w dniu 6 października 2019 r. na Stadionie im. Edwarda Jancarza. Na zdjęciu musi być widoczny szalik Stali Gorzów.

3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę zdjęć.

4. O momencie uczestnictwa w konkursie decyduje data dodania zdjęcia.

5. Udział w konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne.

6. Głosowanie odbywa się wyłącznie w specjalnie utworzonej galerii poprzez reakcję pod konkursowym zdjęciem. Ważne są jedynie głosy w galerii – głosy pod zdjęciem ze zgłoszeniami nie będą brane pod uwagę.

7. Wszelkie nieuczciwe w odczuciu Organizatora praktyki, w tym kupowanie głosów, głosy z kont fikcyjnych i inne tego typu praktyki będą skutkowały dyskwalifikacją.

8. Laureatami konkursu są trzy osoby, których zdjęcia zgromadziły największą liczbę głosów. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę. W przypadku, gdy trzy zdjęcia zgłoszone przez jedną osobę zyskają największą liczbę głosów, nagrodę otrzyma następna w kolejności osoba.

 

 

§3. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są gadżety Stali Gorzów z autografami zawodników.

2. Odbiór nagrody następuje wyłącznie osobiście w Sklepie Klubowym w Galerii Manhattan.

 

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na profilu Facebook. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Udostępnij