ZAPISY NA BIEG
Regulamin ? Wirtualny Bieg Stali Gorzów 7,3 km


I. ORGANIZATOR

Organizatorem Wirtualnego Biegu Stali Gorzów, zwanego dalej Biegiem, jest Klub Sportowy ?STAL? Gorzów wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089771 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.


II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.


III. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawodnik może odbyć Bieg w dniach 27 lipca ? 31 sierpnia 2020.

2. Dystans wynosi 7,3 km, zgodnie z obchodzoną w tym roku 73 rocznicą założenia Klubu Sportowego Stal Gorzów.

3. Zawodnik może dystans 7,3 km pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.

4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.


IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.


V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. W Biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu  ukończą 15 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Zgłoszenia możliwe są od 22 lipca do 23 sierpnia 2020 roku.

4. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma w ciągu maksymalnie 48h numer startowy w pliku .pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny. Numer będzie wysłany na adres mail podany przy rejestracji.

5. Pakiet startowy zawiera okolicznościowy medal, który będzie do odbioru w terminie wskazanym uczestnikowi w Sklepie Kibica przy kasach stadionowych, lub wysłany pocztą po wyrażeniu takiej woli w formularzu. Medal będzie wydawany po weryfikacji dokonania wpłaty.


VI. ZASADY

1. Uczestnik rejestruje się do Biegu.

2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 7,3 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 27 lipca ? 31 sierpnia 2020.

3. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem. 

4. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik na adres bieg@stalgorzow.pl . Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. W treści oraz tytule maila należy podać NUMER STARTOWY oraz IMIĘ i NAZWISKO uczestnika biegu.

5. Zgłoszenie można wpisać tylko raz. 

6. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.

7. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np 7,5 km, w wynikach będzie widniał czas z 7,5 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 7,3 km, jednocześnie pamiętając, że 7,3 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu. 

8. Organizator opublikuje wyniki w terminie do 7 dni od zakończenia terminu wyznaczonego na pokonanie trasy.

9. Medale będą do odbioru 3-5 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika. Medal może zostać wysłany za dodatkową opłatą pocztową. Medal można odebrać osobiście w Gorzowie Wielkopolskim w Sklepie Kibica we wskazanym uczestnikowi terminie po weryfikacji dokonania wpłaty.


VII. OPŁATY

Rejestrując się do Wirtualnego Biegu Stali Gorzów przede wszystkim wspierasz Klub Sportowy Stal Gorzów. To taka Twoja cegiełka na rzecz naszego Klubu. Z serca za to dziękujemy!

1. Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi:

35 zł ? pakiet z numerem startowym, okolicznościowym medalem, dyplomem ukończenia biegu.

9 zł ? wysyłka pakietu startowego na terenie Polski (opcjonalnie).

Wysyłka za granicę – prosimy o kontakt indywidualny: bieg@stalgorzow.pl

2. Wpłat należy dokonać po rejestracji na konto  89 1140 1443 0000 2472 4800 1004 .

Tytuł przelewu zgodny ze wzorem: BIEG STALI GORZÓW + IMIĘ I NAZWISKO

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.


VIII. KLASYFIKACJE

1.Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn),

2. Klasyfikacje wiekowe:

K-20, M-20 (rocznik 2002 ? 1991)

K-30, M-30 (rocznik 1990 ? 1981)

K-40, M-40 (rocznik 1980 ? 1971)

K-50, M-50 (rocznik 1970 ? 1961)

K-60, M-60 (rocznik 1960 ? 1951)

K-70, M-70 (rocznik 1950 i starsi)

3. Zdobywcy miejsc I ? III w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe upominki.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marszem. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach. Wyjątkiem są osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punkcie 7 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Klubu i w Social Media.

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania ? wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Sportowy ?STAL? Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kwiatowej 66-400 Gorzów Wielkopolski (KRS: 0000089771). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem biuro@stalgorzow.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:

wykonania umowy ? czyli Twojego udziału w biegu

2. wykonania umowy ? czyli Twojego udziału w biegu:

Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz, kontaktu z Tobą.

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie trwania Wirtualnego Biegu Stali Gorzów. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody ? masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
Udostępnij