ZAWIADOMIENIE

Zarząd Klubu Sportowego Stal Gorzów na podstawie § 5 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 29 września 2020r. o godz. 18:00 w Hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp.

W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 6 Statutu ustala się drugi termin Zebrania na dzień 29 września 2020. godz. 18:15.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania przez przedstawiciela Zarządu Klubu
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania,
  3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku kworum.
  4. Zatwierdzenie porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania,
  5. Wybór Komisji: Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków,
  6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2019,
  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
  9. Dyskusja
  10. Podjęcie uchwał:

– w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Klubu,

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

– w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,

– w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego

11. Wolne wnioski i sprawy różne,

12. Zakończenie Zgromadzenia.

Udostępnij