ZAPISY NA RAJD ROWEROWY

Regulamin ? Komplet ze Stalą ? rowerowy rajd Stali Gorzów 15 km lub 50 km


I. ORGANIZATOR

Organizatorem Kompletu ze Stalą ? rowerowego rajdu Stali Gorzów, zwanego dalej Rajdem, jest Klub Sportowy ?STAL? Gorzów wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089771 z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.


II. CEL

1. Upowszechnianie jazdy na rowerze jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.


III. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawodnik może odbyć Rajd w dniach 28 września ? 31 pażdziernika 2020.

2. Dystans wynosi 15 km dla amatorów (czysty komplet punktów w meczu żużlowym pojedynczego zawodnika) oraz 50 km dla profesjonalistów.

3. Zawodnik dystans 15 km lub 50 km może pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.

4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.


IV. LIMIT CZASU

1. Zawodników nie obowiązuje limit czasu.


V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

1. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Dokonanie opłaty wpisowej i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Zgłoszenia możliwe są od 28 września do 18 października 2020 roku.

3. Pakiet startowy zawiera okolicznościowy medal, który będzie do odbioru w terminie wskazanym uczestnikowi w Sklepie Kibica przy kasach stadionowych, lub wysłany pocztą po wyrażeniu takiej woli w formularzu. Medal będzie wydawany po weryfikacji dokonania wpłaty.


VI. ZASADY

1. Uczestnik rejestruje się do Rajdu.

2. Każdy z Uczestników Rajdu ma do pokonania dystans 15 km lub 50 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 28 września ? 31 października 2020.

3. Uczestnik swój przejazd może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego przejazd z widocznym dystansem i czasem. 

4. Po ukończeniu Rajdu Uczestnik przesyła swój wynik na adres kompletzestala@stalgorzow.pl . Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. W treści oraz tytule maila należy podać IMIĘ i NAZWISKO uczestnika Rajdu.

5. Zgłoszenie można wpisać tylko raz. 

6. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.

7. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przejedzie np 15,5 km, w wynikach będzie widniał czas z 15,5 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przejechać jak najbliżej dystansu 15 km, lub 50km jednocześnie pamiętając, że 15 km lub 50 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Rajdu. 

8. Organizator opublikuje wyniki w terminie do 7 dni od zakończenia terminu wyznaczonego na pokonanie trasy.

9. Medale będą do odbioru 3-5 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika. Medal może zostać wysłany za dodatkową opłatą pocztową. Medal można odebrać osobiście w Gorzowie Wielkopolskim w Sklepie Kibica we wskazanym uczestnikowi terminie po weryfikacji dokonania wpłaty.

VII. OPŁATY

Rejestrując się do Kompletu ze Stalą ? rowerowego rajdu Stali Gorzów przede wszystkim wspierasz Klub Sportowy Stal Gorzów. To taka Twoja cegiełka na rzecz naszego Klubu. Z serca za to dziękujemy!

1. Każdy uczestnik Rajdu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi:

35 zł ? pakiet z numerem startowym, okolicznościowym medalem, dyplomem ukończenia Rajdu.

9 zł ? wysyłka pakietu startowego na terenie Polski (opcjonalnie).

Wysyłka za granicę ? prosimy o kontakt indywidualny: kompletzestala@stalgorzow.pl

2. Wpłat należy dokonać po rejestracji na konto  89 1140 1443 0000 2472 4800 1004 .

Tytuł przelewu zgodny ze wzorem: KOMPLET ZE STALĄ + IMIĘ I NAZWISKO

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.


VIII. KLASYFIKACJE

1.Klasyfikacja generalna (kobiet i mężczyzn) zarówno na dystancie 15 km jak i 50 km,

2. Zdobywcy miejsc I ? III w klasyfikacji generalnej otrzymają pamiątkowe nagrody.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Rajdu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wybranego dystansu.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Rajdu informacji dotyczących Rajdu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.

3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Rajdzie na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. 

4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punkcie 7 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Rajdu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Klubu i w Social Media.

6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania ? wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Sportowy ?STAL? Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Kwiatowej 66-400 Gorzów Wielkopolski (KRS: 0000089771). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem biuro@stalgorzow.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1. świadczenia usług drogą elektroniczną:

wykonania umowy ? czyli Twojego udziału w biegu

2. wykonania umowy ? czyli Twojego udziału w biegu:

Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników, dostarczania usług płatniczych, obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz, kontaktu z Tobą.

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

 Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie trwania Wirtualnego Biegu Stali Gorzów. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody ? masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
Udostępnij