W niedzielę zaczynamy ściganie na Jancarzu. Marzyliśmy o trybunach z Wami, wspólnym przeżywaniu emocji. Niestety mecz Moje Bermudy Stal Gorzów vs Motor Lublin pojedziemy bez udziału publiczności.

Wiemy, że kibicujecie, czujemy Wasz doping, widzimy zdjęcia, które wrzucacie na social media. Mimo, że nie możemy się spotkać z Wami na meczu, chcemy Was zobaczyć, być razem tego dnia. Pokażcie nam jak się przygotowujecie do meczu, jak kibicujecie Stalowej Armii w trakcie meczu #GORLUB. Fotki wysyłajcie do nas w wiadomości prywatnej na portalu Facebook. Napiszcie kto kibicuje i gdzie jesteście.

W trakcie meczu będziemy je zamieszczać na swoim profilu na Facebooku. Dodatkowo wszystkie nadesłane do nas zdjęcia umieścimy w pomeczowej specjalnej galerii kibiców. Fotka z największą ilością polubień wygra, a jej autor zgarnie od nas specjalny zestaw gadżetów. Wspólne kibicowanie zaczynamy w dniu meczu – w niedzielę 11 kwietnia o godz.10:00 i na Wasze zdjęcia czekamy do końca dnia.

Regulamin:

  Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą #StalowaRodzina”
  2. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) i jednocześnie fundatorem nagród na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Stal Gorzów jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kwiatowa 55, tel./fax (095) 735 62 45 NIP 599-30-30-700 dalej „Organizator”). 
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
  6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem https://www.facebook.com/StalGorzow1947 w dniach 11 kwietnia 2021r. 
  7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Odpowiedzialność prawną, za realizację Konkursu ponosi Organizator. 
  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
  9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy. 
  Uczestnik konkursu 
  1. Uczestnikiem konkursu może być osoba posiadająca konto na facebook, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”). 
  Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową uczestnika, w tym osobiście wykonywaną działalnością artystyczną.
  2. Uczestnik oświadcza, że: 
  a) jest użytkownikiem portalu Facebook;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu; 
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią Załącznika dotyczącego procedury odbioru nagrody i go w pełni akceptuje;
  d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook; 
  e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie; 
  f) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook; 
  g) w celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie ze swojego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie wraz z pozbawieniem praw do wszelkich przyznanych nagród;
  h) uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora a także członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, ich pracownicy i członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracownika rozumie się osoby zatrudnione bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, w tym w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pod pojęciem „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;
  i) uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. 

  Nagrody dla Uczestników
  1. Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie jest 1 zestaw Gadżetów Stal Gorzów. Wyróżnionym w konkursie zostanie 1 osoba.
  2. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
  3. Wyróżniony uczestnik (dalej: „Laureat”) może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. 
  Miejsce, czas i zasady Konkursu 
  1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Stal Gorzów. 
  2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Stal Gorzów 
  Zasady uczestnictwa w Konkursie 
  1. Zadaniem Uczestnika jest przesłanie zdjęcia z opisem (Imię, miejsce wykonania zdjęcia)
  2. Zdjęcie należy wysłać w wiadomości prywatnej do organizatora. 
  4. Zdjęcie można umieścić w okresie trwania konkursu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania zdjęć w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/StalGorzow1947 
  Umieszczając zdjęcie konkursowe Uczestnik: 
  a) odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń,
  b) przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:  utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;  wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;  obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;  wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia lub jego egzemplarzy; rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt V ppkt 2. w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści Konkursowych stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.
   Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w pkt. III. 10. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/StalGorzow1947 11. Organizator zastrzega, że dla wzięcia udziału w Konkursie nie jest wymagane podejmowanie jakichkolwiek działań z wykorzystaniem ich prywatnych osi czasu. 
  Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród 
  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
  2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin na oficjalny fanpage`a Stali Gorzów wiadomości prywatnej z następującymi danymi: a) imię i nazwisko, b) adres korespondencyjny, c) numer telefonu, d) adres mailowy.
  4. Ponadto w wiadomości musi znaleźć się oświadczenie w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych ujawnionych w związku z udziałem w Konkursie „#StalowaRodzina”, w celu odbioru Nagrody.
  5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. VI ppkt. 3-4, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
  6. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w pkt. VI. ppkt 4-5. 
  7. Nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika. 
  8. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator. 
  Zakres odpowiedzialności Organizatora
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne. 
  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących. 
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy: a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej); b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka; c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich; d) ingerują w mechanizm działania konkursu; e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku; f) nie ukończyli 18 lat. 
  Przetwarzanie danych osobowych 
  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 
  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom. 
  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook. 
  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie. 
  Prawa autorskie 
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności: a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora; b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami. 
  Reklamacje i zgłoszenia naruszeń 
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: „biuro@stalgorzow.pl” i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/StalGorzow1947 i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora: KS Stal Gorzów, ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski 
  2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia. 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji. 
  . Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2021r. do odwołania. 
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
  3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://www.facebook.com/StalGorzow1947
Udostępnij