W dniach 16 marca – 27 marca br. Biuro Prasowe Stali Gorzów Wielkopolski S.A. przyjmuje wnioski na całoroczne akredytacje dla przedstawicieli mediów.

W sezonie 2023 wnioski składać należy poprzez system Accredito.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: media@stalgorzow.pl

Regulamin i zasady udzielania akredytacji przez Stal Gorzów Wielkopolski S.A.. – sezon 2023:

1. Akredytacje dla przedstawicieli mediów będą udzielane za pośrednictwem elektronicznego Biura Prasowego Klubu na stronie: Accredito.com

Liczba akredytacji jest ograniczona.

2. Elektroniczny formularz będący wnioskiem akredytacyjnym musi zawierać wypełnione: nazwę firmy wnioskodawcy, pełną nazwę redakcji, adres redakcji, telefon redakcji, e-mail redakcji, KRS, REGON, NIP, nr w rej. sądowym dzienników i czasopism, imię i nazwisko dziennikarza/fotografa, nr polisy w przypadku fotografa, telefon i e-mail osoby kontaktowej w redakcji, datę urodzenia dziennikarza/fotoreportera, nr dow. osobistego dziennikarza/fotoreportera, nr legitymacji prasowej, adres e-mail dziennikarza/fotoreportera.

3. Podmiot występujący o akredytację podejmuje zobowiązanie do używania w zapowiedziach, sprawozdaniach i relacjach z meczów o SE

a) pełnych nazw drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych

b) aktualnego logotypu SE

c) aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym

d) aktualnych zdjęć zawodników w obowiązujących strojach (tj. kevlarach, strojach regulaminowych, czapkach, itp.), które nie naruszają dobrego imienia SE oraz klubów

4. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niewykonania przez podmiot posiadający akredytację zobowiązania, o którym mowa w punkcie 3.

5. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej.

6. Akredytacja FOTO udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych.

7. Akredytacja FOTO udzielana agencjom informacyjnym zajmującym się zawodowo przygotowywaniem serwisów prasowych oraz fotoreporterom zawodowym będzie odpłatna – warunki odpłatności i zakres licencji w ramach udzielonej akredytacji ustala Klub w osobnym porozumieniu z wnioskodawcą,

8. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW, Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek wypadków i zdarzeń zaistniałych w czasie zawodów.

9. Akredytacja może być nieprzyznana, niewydana lub cofnięta przez Klub w każdym czasie bez podania przyczyny.

10. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji.

11. Akredytacja prasowa może być odpłatna – warunki finansowe akredytacji określa Klub.

12. Akredytacje całoroczne przyznawane są przez Klub do włącznie dnia 27.03.2023 roku. Każda z zainteresowanych redakcji zostanie poinformowana drogą mailową o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Liczba udzielonych akredytacji jest ograniczona.

13. Wnioski o akredytacje jednorazowe składane mogą być najpóźniej do 3 dni poprzedzających datę rozegrania danych zawodów,

14. Tylko poprawnie wypełniony wniosek zostanie rozpatrzony. Wnioski nie zawierające prawidłowo wypełnionych pól wymaganych nie będą rozpatrywane.

15. Akredytacje są przyznawane wyłącznie mediom. Stal Gorzów Wielkopolski S.A.. nie przyznaje akredytacji prasowych dla stowarzyszeń, związków, fundacji, posiadaczy odznaczeń związków sportowych, klubów kibica itp.

16. Rozpatrzenie wniosków i udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną nastąpi najpóźniej na dzień przed planowaną datą rozpoczęcia zawodów.

17. Akredytacje będą wydawane w dniu zawodów w biurze prasowym (namiot na parkingu VIP/BSC). Odbiór akredytacji musi nastąpić: najwcześniej 1,5h przed rozpoczęciem zawodów, najpóźniej w momencie rozpoczęcia imprezy.

18. Odbiór akredytacji będzie następował wyłącznie po okazaniu legitymacji prasowej ze zdjęciem lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji można dokonać wyłącznie osobiście.

19. Przy odbiorze akredytacji dziennikarz otrzymuje program zawodów, identyfikator i opaskę w odpowiednim kolorze na dany mecz. Dziennikarz powinien posiadać własną smycz. Fotograf otrzymuje identyfikator, opaskę w odpowiednim kolorze na dany mecz. Fotograf musi mieć ze sobą regulaminową kamizelkę.

20. Odebranie akredytacji jest równoznaczne z podporządkowaniem się Regulaminom FIM, PZM i Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o., Regulaminowi Stadionu, niniejszemu Regulaminowi Akredytacyjnemu oraz bieżącym zarządzeniom organizacyjnym Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

21. Identyfikator nie może być przekazywany osobom trzecim i powinien być noszony w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.

Udostępnij