ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Sportowego ?Stal Gorzów? zawiadamia, że w dniu 26.05.2023r. o godzinie 18:00 w budynku Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego,  ul. Estkowskiego 13 (aula nr 201, II piętro), 66-400 Gorzów Wlkp. odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Klubu Sportowego ?Stal Gorzów?.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia KLUB SPORTOWY ?STAL GORZÓW?

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się o godzinie 18.15.

PORZĄDEK ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO ?STAL GORZÓW? W DNIU 26 maja 2023r.

 1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.
 3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.
 1. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.
 2. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS ?Stal Gorzów? z całorocznej działalności.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 1. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Komisji Rewizyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru składu Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji Członka Zarządu ? WICEPREZESA ZARZĄDU KLUB SPORTOWY STAL GORZÓW ? Sławomira Matuszaka.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania tytułu Członka Honorowego KLUB SPORTOWY ?STAL GORZÓW? Stanisławowi Pieńkowskiemu (w oparciu o treść uchwały Zarządu KS ?STAL GORZÓW? nr 2/11/2022 z dnia 8.11.2022r.).
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wysokości oraz terminu płatności składki członkowskiej KLUB SPORTOWY ?STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI?.
 10. Dyskusja i wnioski końcowe.
 11. Zakończenie Zebrania.
 12. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, podpisanie ich przez osoby upoważnione.

Prosimy członków stowarzyszenia Klub Sportowy ?STAL GORZÓW? o uiszczanie składek członkowskich w dotychczas ustalonej wysokości ? to jest 35 zł w terminie do dnia 25 maja 2023 na rachunek bankowy prowadzony dla KLUB SPORTOWY ?STAL GORZÓW?:

19 1140 1443 0000 2472 4800 1003

Realizacja płatności składki członkowskiej we wskazanym terminie pozwoli na usprawnienie prowadzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Udostępnij