Regulamin Konkursu

Konkurs plastyczny dla przedszkoli Stalowa Bombka

1. Organizatorem konkursu jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

§1. Postanowienia ogólne

a) Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli z województwa lubuskiego, zwanych dalej Uczestnikami;

b) Do konkursu przystępują grupy z poszczególnych przedszkoli;

c) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach;

d) Udział w konkursie jest bezpłatny;

e) Wymogi formalne:

– Wykonanie prac konkursowych: Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie świątecznej bombki plastycznej – dowolną techniką plastyczną

– Prace należy przesłać podpisane nazwą przedszkola, grupy, opiekuna i nr kontaktowym na adres klubu tj. Stal Gorzów S.A. ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub osobiście dostarczyć.

§2. Przebieg konkursu:

a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa klubu Stal Gorzów;

b) Decyzje komisji są ostateczne;

c) Kryteria oceniania prac:

– Spełnienie wymogów formalnych;

– Zgodność pracy z tematem;

– Wartość merytoryczna prac plastycznych;

– Walory estetyczne;

– Oryginalność/innowacyjność.

2. Prace należy przesłać terminie do 04.12.2023r. (decyduje data wpływu) lub dostarczyć osobiście

do siedziby klubu.

3. Nagrody

a) Organizator przyzna nagrody grupom trzech najlepszych bombek. Nagrodą będzie wspólne

zdjęcie z drużyną podczas jarmarku świątecznego 15 grudnia 2023 na Stadionie im. Edwarda

Jancarza oraz upominki od Stali Gorzów.

Wszystkie przesłane bombki zawisną na Stalowej Choince ubieranej na stadionie podczas jarmarku.

Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie

przyznanie nagrody danego stopnia;

b) Przewiduje się także dyplomy dla grup oraz dla nauczycieli prowadzących;

c) Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej

www.stalgorzow.pl

§3. Pozostałe ustalenia

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.stalgorzow.pl

b) Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

c) W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami rozstrzyga komisja konkursowa.

d) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z przesłaniem prac

e) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

f) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.

g) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

h) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: sekretariat@stalgorzow.pl

Udostępnij