Regulamin Konkursu

Konkurs „Za co kochasz Stal”

Organizatorem konkursu jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

§1. Postanowienia ogólne

a) Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

b) Konkurs jest organizowany w 2 turach, pierwsza tura – trwa od momentu umieszczenia postu z konkursem (9 listopada) na profilu klubowym do dnia 13 listopada do godz: 23:59, a zwycięzcy zostaną wskazani przez komisję 14 listopada 2023.

Druga tura od 14 listopada do dnia 19 listopada do godz: 23:59, a jej zwycięzcy zostaną wskazani 20 listopada 2023.
Uczestnicy mogą też swoje odpowiedzi wysłać na adres klubu: Stal Gorzów, ul. Kwiatowa 55, 66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem konkurs – Za co kochasz Stal Gorzów, wtedy o ważności odpowiedzi będzie decydowała data stempla pocztowego.

c) Wyniki Konkursu zostaną przekazane zwycięzcom w wiadomości prywatnej (Facebook) lub na adres zwrotny (Poczta)

d) Konkurs odbywa się za pośrednictwem oficjalnego konta Stali Gorzów na portalu Facebook.

e) Uczestnicy konkursu mają za zadanie pod postami w/w i określonymi harmonogramem czasowym „Za co kochasz Stal” uzasadnić dlaczego i za co kochasz klub żużlowy Stal Gorzów. Mogą to zrobić również w formie listownej.

f) Konkurs przeznaczony tylko dla kibiców, którzy zakupili karnet na sezon 2024

§2. Przebieg konkursu:

a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa klubu Stal Gorzów

b) Decyzje komisji są ostateczne

3. Nagrody

a) Organizator przyzna nagrody 6 uczestnikom konkursu wybranym przez komisję konkursową.

§3. Pozostałe ustalenia

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.stalgorzow.pl

b) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

c) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

d) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail:sekretariat@stalgorzow.pl

Udostępnij