REGULAMIN IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ
STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI S.A.
ORAZ
KLUB SPORTOWY STAL GORZÓW

1. Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na Stadionie im. Edwarda Jancarza
w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Kwiatowej podczas imprez żużlowych. Osoby obecne na imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, postanowień regulaminu obiektu, postanowień regulaminu imprez żużlowych oraz poleceń służby porządkowej i informacyjnej.

2.Warunkiem uczestnictwa w imprezie masowej jest posiadanie:
a) ważnego biletu lub karnetu, który należy okazać bez wezwania przy wejściu na stadion
i zachować do kontroli,
b) dokumentu tożsamości ze zdjęciem, który należy okazać bez wezwania przy wejściu na stadion.

3. Wejście na bilety ulgowe przysługuje wyłącznie młodzieży uczącej się, studentom
do 25 roku życia, kobietom, rencistom i emerytom za okazaniem dokumentu uprawniającego do zniżki.

4. Na stadionie im. Edwarda Jancarza zamontowano elektroniczny system wstępu na stadion. Wszystkie miejsca na stadionie są numerowane. System odznacza w bazie wstęp kibica na stadion.

5. Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do zajęcia miejsca oznaczonego na posiadanym bilecie lub karnecie i ponosi odpowiedzialność za miejsce opisane w bilecie lub karnecie.

6.  W przypadku gdy posiadacz biletu lub karnetu nie może wejść na stadion z przyczyn technicznych (nie otwarcie się kołowrotu) zwraca się o wyjaśnienie punkcie informacyjnym usytuowanym obok kas biletowych przy ul. Śląskiej.

7. W przypadku gdy posiadacz biletu lub karnetu nie może zająć swojego miejsca z powodu zajęcia go przez inną osobę zwraca się o pomoc do służby porządkowej.

8. Bilet lub karnet upoważnia do jednorazowego wstępu na dane zawody. W przypadku opuszczenia obiektu bilet lub karnet uważa się za wykorzystany. Do ponownego wejścia na stadion konieczne jest zakupienie biletu. W przypadku imprez podwyższonego ryzyka nie istnieje możliwość zakupienia biletu przez osobę, która uprzednio opuściła stadion.

9. W razie gdy impreza żużlowa zostanie odwołana posiadaczowi biletu przysługuje prawo zwrotu ceny biletu w wydzielonych kasach Klubu mieszczących się przy ulicy Śląskiej
w Gorzowie Wielkopolskim. Zwrot ceny następuje od drugiego dnia roboczego po dacie odwołanej imprezy w godzinach od 10.00 do 17.00. Nabywcy biletów za gotówkę otrzymują zwrot ceny biletu za zwrotem biletu wstępu i oryginału paragonu fiskalnego. Nabywcy biletów przez Internet otrzymują zwrot ceny biletu za zwrotem biletu wstępu i ponownie wydrukowanego i podpisanego vouchera przypisanego do tego biletu lub za zwrotem vouchera w przypadku gdy nie został jeszcze wymieniony na bilet. Okres trwania zwrotu ceny za bilety każdorazowo będzie podawane przez Klub w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Klubu z tymże okres zwrotu nie może być krótszy niż 3 dni.
W przypadku gdy posiadacz biletu nie dokona jego zwrotu bilet taki uprawnia do wejścia na imprezę żużlową w nowym terminie. Zakupione programy zawodów nie podlegają zwrotowi.

10. Opiekę i wsparcie na stadionie pełnią służby porządkowe i informacyjne.

11. Zabrania się wstępu na imprezę masową:
a) osobie, wobec której zostało wydane orzeczenie:
– zakazujące wstępu na imprezę masową,
– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
b) osobie, wobec której został wydany zakaz zagraniczny,
c) osobie, wobec której został wydany zakaz klubowy,
d) osobie odmawiającej poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 12 niniejszego regulaminu,
e) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne;
g) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
h) dzieciom do lat 13 bez opieki.

12. Uczestnik imprezy masowej ma prawo do:
a)     korzystania z znajdujących się na obiekcie urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
b)     korzystania z zaplecza higieniczno – sanitarnego i pomocy medycznej.

13. Zabrania się:
a)     wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych;
b)    wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych;
c)     wnoszenia jakichkolwiek napojów w opakowaniach;
d)     przebywania w pasie bezpieczeństwa wokół toru żużlowego, na torze żużlowym i płycie wewnątrz toru żużlowego;
e)     rzucania na tor jakichkolwiek przedmiotów;
f)      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
g)     korzystania z urządzeń technicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
h)     uczestnictwa w imprezie w miejscu do tego nie przeznaczonym, tj. drzewa, płoty, maszty, bariery, zadaszenia itp.;
i)      używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania (np. kominiarki, szalika);
j)    wprowadzania na teren imprezy żużlowej psów, kotów i innych zwierząt,
k) wnoszenia przez kibiców drużyny przyjezdnej zajmujących wydzielone dla nich przez organizatora sektory, flag o znacznych rozmiarach, rozwijanych bezpośrednio nad uczestnikami imprezy tzw. „sektorówek” oraz innych elementów mogących posłużyć
do ukrycia tożsamości uczestnika imprezy, wszelkiego rodzaju toreb podręcznych, nagłośnienia, elementów opraw i przedmiotów do prowadzenia dopingu podczas imprez; powyższe dotyczy imprez podwyższonego ryzyka oraz innych imprez wskazanych przez organizatora.

l) palenia wyrobów tytoniowych na miejscach siedzących oraz schodach komunikacyjnych,


14.Uczestnik imprezy masowej jest zobowiązany wykonywać wszelkie polecenia służby porządkowej i informacyjnej (legitymującej się identyfikatorem umieszczonym
w widocznym  miejscu) upoważnionej w szczególności do:
a)     sprawdzenia i stwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w imprezie masowej;
b)     legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
c)     przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty o których mowa w punkcie 13;
d)      wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub Regulaminem Obiektu,
a w przypadku nie wykonania tych poleceń ? wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
e)     ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych;

15. Uczestnicy będący na terenie obiektu mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych w związku z opuszczeniem terenu obiektu -Stadionu.

16. Służby porządkowe uprawnione są do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dób powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń tych służb.

17. Sprzedaż alkoholu na imprezie masowej prowadzona jest wyłącznie przez podmiot posiadający zezwolenie z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka. Spożywanie i podawanie napojów alkoholowych (zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych.

18. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych, regulaminu obiektu lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000zł.

19. Kto w czasie trwania imprezy masowe przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.

    Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010r. Nr 127 poz. 857 i Nr 152 poz. 1021)

Zarząd KS Stal Gorzów
Zarząd STAL GORZÓW WIELKOPOLSKI S.A.