Gorzów Wlkp., dnia 12 czerwca 2013 r.

 

 

 

Zawiadomienie

 

Zarząd Stowarzyszenia kultury fizycznej Klub Sportowy „Stal Gorzów” zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2013 r. o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej hotelu BEST WESTERN w Gorzowie Wlkp. odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Stal Gorzów”.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie rozpocznie się
o godzinie 18.15.

 

PORZĄDEK

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL GORZÓW” W DNIU 27 CZERWCA 2012 R.

 

 

 1. Otwarcie Zebrania przez Przedstawiciela Zarządu.

 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Sekretarza Zebrania.

 3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania kworum. Wyznaczenie przez Przewodniczącego drugiego terminu Zebrania w przypadku braku kworum.

 4. Zatwierdzenie Porządku Zebrania i Regulaminu Zebrania.

 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności KS „Stal Gorzów” za rok 2012.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego.

 12. Wybory do organów Klubu.

 13. Dyskusja.

 14. Zakończenie Zebrania.

 

 

 

Udostępnij