Dzisiejszy wywiad poświęcamy rozmowie z Mariuszem Erdmannem, pełnomocnikiem Stali Gorzów w Sprawie Grupy Zakupowej Stal Gorzów na energię elektryczną.

 

www.stalgorzow.pl: Panie Mariuszu, czym jest i w jakim celu powstała Grupa Zakupowa Stal Gorzów?

 

Mariusz Erdmann: – Grupa zakupowa energii elektrycznej na 2014 rok powstała z inicjatywy Zarządu Klubu, który wyrażając wdzięczność członkom Bussines Speedway Club za ich finansowe wsparcie dla gorzowskiego żużla, miał na uwadze co najmniej dwa cele. Po pierwsze – chciał odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców, których stałą troską jest poszukiwanie możliwości obniżenia kosztów swojej działalności poprzez zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Po drugie – w sytuacji stałego niedoboru środków na pokrycie kosztów sportu żużlowego, zarząd pragnie pozyskać dodatkowe przychody z tytułu pośrednictwa w handlu energią elektryczną. Korzystano tu z doświadczeń nabytych przy organizacji grupy zakupowej energii elektrycznej przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp.

Możliwość handlu energią elektryczną pojawiła się stosunkowo niedawno, po uwolnieniu rynku energii, gdy regulacje unijne i nasze prawo energetyczne nakazało rozdzielenie funkcji dostaw i dystrybucji energii i gazu. Na rynku pojawiła się ogromna ilość firm zajmujących się obrotem energii elektrycznej, zaś z drugiej strony – skonsolidowane grupy odbiorców, kupujących energię elektryczną po cenach wolnorynkowych. Zgodnie z prawami rynku, cena energii ma od kilku miesięcy tendencję zniżkową. Nikt nie potrafi przewidzieć, na jak długo.

 

Kto może przystąpić do Grupy Zakupowej Stali Gorzów?

 

– Grupę Zakupową Stal Gorzów klub organizował własnymi siłami od kwietnia bieżącego roku. Wysłaliśmy zaproszenia do członków Bussines Speedway Club i innych podmiotów, które za zakup energii elektrycznej płacą w dziesiątkach tysięcy złotych. Zorganizowaliśmy szereg spotkań informacyjnych, podjęliśmy także w stosunkowo niewielkim zakresie akcję promocyjną. W spotkaniach wzięło udział blisko stu lubuskich przedsiębiorców, z których jednak część, moim zdaniem, nie do końca była przygotowana i przekonana do udziału w proponowanym przedsięwzięciu. Natomiast inna część firm, mimo chęci, nie mogła przystąpić do grupy, gdyż uniemożliwiały jej to warunki dotychczas zawartych umów lub względy techniczne, gdy posiadane przyłącza energetyczne nie odpowiadały wymogom koniecznym do zmiany dostawcy energii. Jeszcze inni mieli już zawarte umowy na dostawę energii na 2014 rok. Tak więc do grupy zakupowej mogli wejść ci przedsiębiorcy, którzy nie mieli zawartych umów na rok 2014 lub mieli umowy kompleksowe lub dostawy zawarte na czas określony (bez specjalnych bonifikat), złożyli stosowną deklarację przystąpienia do grupy, przekazali Zarządowi Klubu pełnomocnictwa do działania w ich imieniu, spełniali wymogi techniczne (dotyczy to odbiorców grupy taryfowej B), a także udostępnili niezbędne, dość szczegółowe dane, dotyczące gospodarki energetycznej danej firmy. Ta część prac zresztą, zabrała najwięcej czasu w okresie organizacji grupy.

 

Czy Grupa Zakupowa Stal Gorzów będzie funkcjonowała tylko w obrębie energii elektrycznej?

 

– Zarząd Stali rozważa, czy byłoby możliwe i celowe zorganizowanie (przy korzystnym wyniku obecnego postępowania przetargowego) kolejnych grup zakupowych. W tym grupy na paliwo oraz gaz. W pierwszej kolejności chodziłoby zapewne o grupowy zakup paliw płynnych, gdzie rekrutacja miałaby ruszyć już pod koniec września. Ponadto w przyszły roku Zarząd planuje ponowić, i to w szerszym zakresie, organizację grupy zakupowej energii elektrycznej na 2015 rok, tak aby z roku na rok zakupywany wolumen rósł, proporcjonalnie do korzyści cenowych.

 

Na jakim etapie jest budowa Grupy Zakupowej energii elektrycznej na rok 2014?

 

– Formalnie skład grupy został zamknięty 20 sierpnia br. Weszło do niej 25 firm z woj. lubuskiego, których zapotrzebowanie na moc zamówioną sięga ok. 10 MW a roczne zapotrzebowanie na energię – ok. 30 tys. MWh. Kilka dni temu, w imieniu Zarządu Klubu jako zamawiającego, wystosowaliśmy zapytanie ofertowe do kilku wiodących koncernów energetycznych, które do 13 września br. powinny złożyć swoje oferty cenowe. Po wyborze najlepszej oferty, zwycięski koncern na tych samych warunkach zawrze umowy dostawy energii ze wszystkimi uczestnikami grupy. A dopiero po tym, firmy wypowiedzą obecnie obowiązujące umowy kompleksowe lub dostawy energii z dotychczasowymi dostawcami. W dalszej kolejności, z inicjatywy nowego dostawcy, zawarte zostaną umowy dystrybucyjne pomiędzy firmami – członkami grupy a lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) – ENEA Operator.

 

Czy istnieje jeszcze możliwość przystąpienia do Grupy Zakupowej? Jeśli tak, to co należy zrobić?

 

– W zapytaniu ofertowym określono ilość i szczegółowy opis poszczególnych odbiorców, z zachowaniem możliwości odchylenia wielkości zakupu o 15 procent. Stąd na wniosek kilku firm, które o grupie zakupowej dowiedziały się zbyt późno lub dopiero teraz podjęły decyzję, tworzymy listę rezerwową, którą będziemy chcieli przedstawić do akceptacji i włączenia do grupy przez zwycięzcę postępowania przetargowego. Ale to już ostatni moment do podjęcia decyzji i zgłoszenia do Zarządu Klubu chęci udziału w grupowym zakupie energii.

Firmy, które chciałby jeszcze dołączyć się do Grupy Zakupowej na rok 2014, proszone są o kontakt z Krzysztofem Podolskim pod numerem telefonu: 724 482 366, lub adresem mailowym: k.podolski@stalgorzow.pl. On przeprowadzi chętnych przez proces rekrutacji.

Udostępnij