Regulamin Konkursu

Konkurs „Jacy zawodnicy pojadą w XVIII Memoriale Edwarda Jancarza”

Organizatorem konkursu jest Stal Gorzów Wielkopolski S.A.

§1. Postanowienia ogólne

a) Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

b) Konkurs jest organizowany na profilu klubowym (Facebook) i dotyczy obsady zawodniczej XVIII Memoriału Edwarda Jancarza. Posty konkursowe będą umieszczane wg następującego harmonogramu:

post konkursowy 22 stycznia – odpowiedzi ważne pod postem do 25 stycznia włącznie

post konkursowy 29 stycznia – odpowiedzi ważne pod postem do 1 lutego włącznie

post konkursowy 5 lutego – odpowiedzi ważne pod postem do 8 lutego włącznie

post konkursowy 12 lutego – odpowiedzi ważne pod postem do 15 lutego włącznie

post konkursowy 19 lutego – odpowiedzi ważne pod postem do 22 lutego włącznie

c) Wyniki Konkursu zostaną przekazane zwycięzcom na portalu Facebook.

d) Konkurs odbywa się za pośrednictwem oficjalnego konta Stali Gorzów na portalu Facebook.

e) Uczestnicy konkursu mają za zadanie pod postami w/w i określonym harmonogramem czasowym „Jacy zawodnicy pojadą w XVIII Memoriale Edwarda Jancarza” udzielić prawidłowej odpowiedzi w komentarzu o jakich zawodników dotyczy pytanie.

§2. Przebieg konkursu:

a) Ocenę poprawności odpowiedzi przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezesa klubu Stal Gorzów

b) Decyzje komisji są ostateczne

3. Nagrody

a) Organizator przyzna nagrodę w postaci podwójnego zaproszenia (łącznie 5 podwójnych zaproszeń) na XVIII Memoriał Edwarda Jancarza dla uczestnika konkursu wybranego przez komisję konkursową z każdego postu konkursowego.

§3. Pozostałe ustalenia

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.stalgorzow.pl

b) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.

c) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

d) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail:sekretariat@stalgorzow.pl

Udostępnij